На даний час на кафедрі ІІБД працює: 2 доктора технічних наук (з них 1 – за сумісництвом), 5 кандидатів технічних наук (з них 2 – за сумісництвом)

Протягом 2012 року захищено 2 кандидатські дисертації:

 • Панаско О.М. (науковий керівник д.т.н., проф. Кочкарьов Ю.О.) у  березні 2012 року;
 • Кущ С.О. (науковий керівник д.т.н., проф. Кочкарьов Ю.О.) у жовтні 2012 року.

         Сфери наукових інтересів

 • «Інтелектуальні системи та технології інформаційної безпеки» – к.т.н., доц. Сагун А.В.
 • «Новітні інформаційні технології на машинобудівних підприємствах» – к.т.н., доц. Савельєва Т.В. 
 •  «Оптимізація структур технічних компонентів систем захисту інформації на основі нових форм представлення логічних функцій» – к.т.н., доц. Панаско О.М.

Викладачі, аспіранти та пошукачі беруть активну участь у наукових, науково-практичних міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських конференціях та семінарах, що проводяться на базі університету та інших ВНЗ України. Так, викладачі та аспіранти брали участь у наукових конференціях:

 • ІТОНТ-2012 (Кочкарьов Ю.О., Вахній В.Ю., Завгородній К.Р., Панаско О.М., Кущ С.О., Бурмістров С.В. та інші);
 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв» –  м.Чернівці (Кочкарьов Ю.О., Панаско О.М., Бурмістров С.В.).
 • Електронний документообіг як база сучасного інформаційного забезпечення  // Тези до  міжнародної конференції «ICS– 2014»  Львів, 2014 – С. 226-227 (Кунченко–Харченко В.І.)
 • Систематизація архівного зберігання документів як основна умова продуктивного функціонування електронного документообігу в процесі управління Тези доповідей Четвертої міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія» м.Вінниця, Україна 28-30 травня 2014р. С. 77-80. (Кунченко–Харченко В.І.)
 • Системи електронного документообігу: інформаційний базис технологій прогнозування розвитку динамічних ситуацій Сборник трудов VIIмеждународной конференции «Наука и образование» 27 февраля – 6 марта 2015 г., г. Дубаи, ОАЭ С.97-100. (Кунченко–Харченко В.І.)

Патенти (2005-2012 р.р.)

 1. Пат.10201, Україна, МПК (2005) G06F7/544. Програмована логічна матриця / Ю.О. Кочкарьов, О.М. Панаско, С.О. Шакун; заявник Черкаський державний технологічний університет.-№ u200502059; заявл. 05.03.05; опубл. 15.11.05.  Бюл.№11
 2. Пат. 42063, Україна, МПК (2009) G06F 7/48. Нейрочип / Ю.О. Кочкарьов, Кучерова Н.С., Панаско О.М.; заявник Черкаський державний технологічний університет.-№ u200814795; заявл. 22.12.08; опубл. 25.06.09.  Бюл.№12
 3. Пат. 60635, Україна, МПК (2011) G06F 7/544. Універсальний логічний елемент / Кочкарьов Ю.О., Кущ С.О., Панаско О.М.; №u201014214; заявл. 29.11.2010; опубл.25.06.2011. Бюл.№122

Результати наукових доробків кафедри публікуються у періодичних наукових виданнях, що визнані науковою спільнотою України, та активно використовуються в навчальному процесі, оскільки тісно переплетені  з дисциплінами викладання.

За 2013-2017 навчальний рік опубліковано:

 • Монографію. «Інформаційно-управлінське документування в ієрархічних системах. Концепції забезпечення захисту інформації», Львів 2015 [Текст]: наук.-навч. посібн. / В.І.Кунченко-Харченко . – Львів: Укр. акад. друкарства, 2015. – 376 с. 
 • 13 статей. З них статей у зарубіжних виданнях -1.
 • 11 тез доповідей, з них 4 – у зарубіжних виданнях, 7 – у міжнародних.

Значна увага на кафедрі приділяється науково-дослідній роботі студентів, яка здійснюється в формі організації та проведенні Днів студентської науки, участі студентів в університетських та всеукраїнських олімпіадах, всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.

Кількість опублікованих статей у 2013-2014 навч.році  за участю студентів 1, з них самостійно 1, а також опубліковано 1 тези доповідей у зарубіжних виданнях разом із викладачем:

1)      Сищик С.В., Гончарук О.В. «Інформаційна безпека в діяльності підприємств середнього бізнесу»//Вісник Черкаського державного технологічного університету, №2,  2014, с.95.

2)      Жицький О.С., Савельєва Т.В. Аналіз засобів захисту в інформаційно-комунікаційних системах та мережах//Материали за Х международна научна практична конференція «Настоящи изследования и развитие – 2014», София, 17-25 януари, 2014, с. 41