Черкаський державний технологічний університет приділяє значну увагу залученню студентів до самостійного наукового пошуку, використовуючи при цьому різні форми і напрямки. Науково-дослідна та інноваційна діяльність студентів та молодих вчених здійснюється в ЧДТУ з метою задоволення потреб найбільш здібних студентів у науковій творчості і є невід’ємною частиною наукової роботи кафедр та ЧДТУ в цілому. Науково-дослідна робота студентів є важливим чинником при підготовці молодого фахівця і вченого.

Науково-дослідна та інноваційна діяльність студентів проводиться за різними напрямками:

  • залучення їх до науково-дослідних робіт кафедри, що виконуються за держбюджетним замовленням та госпдоговірною тематикою;
  • при виконанні робіт другої половини робочого часу викладачів;
  • участь у  конкурсах та конференціях як студентського, так і викладацького рівня;
  • участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах і конкурсах.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України та на підставі рішень галузевих конкурсних комісій з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2019/2020 навчального року, 3 студенти університету зайняли призові місця (диплом І ступеня – 1 студ., диплом ІІІ ступеня – 2 студ.).

Наукова робота студентів

2017

2018

2019

2020

Кількість студентів денної форми навчання, усього осіб у ЗВО

3453

3287

3218

2804

Кількість студентів, які беруть участь у виконанні НДР, усього осіб

1356

1148

1072

861

Кількість переможців, які одержали нагороди за результатами олімпіад

4

3

3

0

Кількість студентів – учасників Всеукраїнських конкурсів студентських НДР

28

32

27

18

з них: – переможці Всеукраїнських кон-курсів студентських НДР

13

7

7

3

Важливим показником ефективності студентської наукової роботи є результативність участі студентів у конференціях, олімпіадах, конкурсах. В університеті щорічно проводяться Дні студентської науки. При проведенні студентського форуму проходить демонстрація результатів НДР студентів у формі виставки експонатів науково-технічної творчості студентів, доповідей на студентських науково-практичних конференціях (щорічно працює 10 секцій). Загалом, 35-40% від контингенту студентів денної форми навчання приймають участь у студентських конференціях. За підсумками проведення Днів студентської науки у 2020 році кращі наукові роботи студентів були опубліковані у збірнику наукових праць «Матеріали днів студентської науки ЧДТУ 2020 року».

 

Ефективною формою науково-дослідної роботи студентів є їх активна участь у проблемних групах, наукових гуртках та творчих лабораторіях. Студенти в 2020 році займалися науково-дослідницькою діяльністю у 12 наукових гуртках та 6 проблемних групах. Така форма науково-дослідної роботи дає можливість студентам, починаючи з першого курсу, долучатися до наукової роботи кафедр та факультетів, брати участь у виконанні кафедральних, та держбюджетних тем. Багато студентів займається науковою роботою за індивідуальним планом.